136. Quy định pháp lý về lãi suất cho vay thay đổi theo BLDS 2015

Đá Bàn

Nguồn: TBKTSG Online, 24/12/2016

Tựa gốc trên TBKTSG: Từ 1-1-2017, quy định pháp lý về lãi suất thay đổi’

 

(TBKTSG Online) – Quy định về lãi suất trong hợp đồng cho vay sẽ có nhiều thay đổi kể từ 1-1-2017 – khi Bộ luật Dân sự (BLDS) năm 2015 chính thức có hiệu lực.

Quy định cũ và mới

Hiện nay, BLDS năm 2005 quy định các bên trong hợp đồng cho vay có quyền thỏa thuận về lãi suất nhưng không được vượt quá 150%  của lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố đối với loại cho vay tương ứng; trong trường hợp các bên có thỏa thuận về việc trả lãi, nhưng không xác định rõ lãi suất hoặc có tranh chấp về lãi suất thì áp dụng lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tương ứng với thời hạn vay tại thời điểm trả nợ (Điều 476).

Nhưng kể từ 1-1-2017 tới, BLDS năm 2015 quy định các bên có thỏa thuận về lãi suất thì lãi suất theo thỏa thuận không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác. Trường hợp lãi suất theo thỏa thuận vượt quá 20%/năm thì mức lãi suất vượt quá không có hiệu lực. Trường hợp không xác định rõ lãi suất và có tranh chấp về lãi suất thì lãi suất được xác định bằng 50% mức lãi suất giới hạn 20%/năm (Điều 468).

Đối với nghĩa vụ trả nợ của bên vay, BLDS năm 2005 quy định: trường hợp vay không có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả nợ hoặc trả không đầy đủ thì bên vay phải trả lãi đối với khoản nợ chậm trả theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tương ứng với thời hạn chậm trả tại thời điểm trả nợ. (khoản 4 Điều 474). Còn vay có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả hoặc trả không đầy đủ thì bên vay phải trả lãi trên nợ gốc và lãi nợ quá hạn theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tương ứng với thời hạn vay tại thời điểm trả nợ (khoản 5 Điều 474).

Nhưng theo BLDS năm 2015 (khoản 4 và 5 Điều 466) thì: (i) Trường hợp vay không có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả nợ hoặc trả không đầy đủ thì bên cho vay có quyền yêu cầu trả tiền lãi với mức lãi suất 10%/năm trên số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

Còn trường hợp vay có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả hoặc trả không đầy đủ thì bên vay phải trả lãi như sau: (i) lãi trên nợ gốc theo lãi suất thỏa thuận trong hợp đồng tương ứng với thời hạn vay mà đến hạn chưa trả; trường hợp chậm trả thì còn phải trả lãi theo mức lãi suất 10%/năm; (ii) lãi trên nợ gốc quá hạn chưa trả bằng 150% lãi suất vay theo hợp đồng tương ứng với thời gian chậm trả, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Về thực hiện nghĩa vụ trả nợ quá hạn BLDS 2005 quy định: (i) nếu khi đến hạn bên vay không trả nợ hoặc trả không đầy đủ thì bên vay phải trả lãi đối với khoản nợ chậm trả theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tương ứng với thời hạn chậm trả tại thời điểm trả nợ, đối với trường hợp vay không có lãi (khoản 4 Điều 475); (ii) trường hợp vay có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả thì bên vay phải trả lãi trên nợ gốc và lãi nợ quá hạn theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tương ứng với thời hạn vay tại thời điểm trả nợ (khoản 5 Điều 474).

Trong khi, BLDS 2015 (Điều 466) quy định: (i) nếu quá hạn vay, người vay phải chịu mức lãi suất 10%/năm (đối với trường hợp vay không có lãi suất); (ii) trường hợp vay có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả hoặc trả không đầy đủ thì bên vay phải trả lãi suất bằng 150% lãi suất vay theo hợp đồng.

Quy định bên vay phải trả lãi suất quá hạn trong trường hợp vay có lãi là 150% so với lãi suất theo hợp đồng các bên đã thỏa thuận (ví dụ: lãi suất trong hạn các bên thỏa thuận với nhau 20%, nếu đến hạn bên vay không trả được sẽ phải chịu lãi suất 20% x 150% = 30%/năm) sẽ thúc đẩy được trách nhiệm trả nợ của bên vay, bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của người cho vay.

Có sự “xung đột”?

Quy định mới về lãi suất của BLDS 2015 (các bên có thỏa thuận về lãi suất thì lãi suất theo thỏa thuận không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác) sẽ “xung đột” với quy định của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010. Bởi, khoản 2 Điều 91 Luật Các tổ chức tín dụng quy định: tổ chức tín dụng và khách hàng có quyền thỏa thuận về lãi suất, phí cấp tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật.

Như vậy, các ngân hàng, tổ chức tín dụng sẽ chịu sự điều chỉnh của BLDS năm 2015 hay Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010?

Có thể thấy, hợp đồng vay tài sản nói chung, hợp đồng tín dụng nói riêng là một loại giao dịch dân sự. Do đó, việc điều chỉnh quan hệ này phải bảo đảm các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự, quy định về điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự và các nguyên tắc về giới hạn thực hiện quyền dân sự được quy định trong BLDS.

Quy định về lãi suất trong hợp đồng vay tài sản là một trong những điển hình của việc cụ thể hóa nguyên tắc giới hạn thực hiện quyền dân sự, theo đó các bên trong hợp đồng vay có thỏa thuận về lãi suất nhưng không được vượt quá mức lãi suất giới hạn luật định. Việc quy định trần lãi suất giúp Nhà nước có thể điều tiết thị trường vay trong trường hợp cần có sự ổn định của kinh tế – xã hội, định hướng chuẩn mực ứng xử trong các quan hệ cho vay, thực hiện chính sách cấm hoặc hạn chế việc cho vay nặng lãi.

Nhưng để bảo đảm không biến lãi suất trần trở thành công cụ pháp lý để hành chính hóa quan hệ dân sự, bảo đảm tính linh hoạt phù hợp với các quan hệ vay tài sản đa dạng, có thể được sửa đổi, bổ sung kịp thời để đáp ứng yêu cầu của những biến động về kinh tế – xã hội.

Chính vì vậy, tại khoản 1 Điều 468 BLDS năm 2015 cũng đã quy định mang tính linh hoạt theo hai cơ chế, đó là: (i) Căn cứ vào tình hình thực tế, Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh lãi suất theo đề nghị của Chính phủ; (ii) Luật khác có liên quan quy định mức lãi suất riêng cho các quan hệ cho vay đặc thù.

Như vậy, trong trường hợp luật có liên quan quy định khác về lãi suất thì sẽ áp dụng lãi suất đó cho quan hệ vay thuộc phạm vi điều chỉnh của luật khác có liên quan. Quy định này còn được hiểu không chỉ dành riêng cho quan hệ tín dụng của các ngân hàng thương mại mà còn có thể áp dụng cho loại vay đặc thù vay khác như vay chính sách xã hội, vay đầu tư phát triển, vay vàng, ngoại tệ… nếu Nhà nước xét thấy cần điều chỉnh các quan hệ vay này bằng cơ chế lãi suất riêng.

Điều đó có nghĩa, nếu Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 có cơ chế lãi suất trần riêng cho các hợp đồng tín dụng thì các tổ chức tín dụng sẽ áp dụng theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010.

Tuy nhiên, theo tinh thần quy định tại khoản 2 Điều 91 Luật Các tổ chức tín dụng hiện hành, thực tiễn cho thấy chưa thực sự áp dụng một cơ chế lãi suất riêng cho các hợp đồng tín dụng, mặc dù xét về mục đích chính sách pháp luật thì quy định này là mong muốn của nhà làm luật. Nhưng xét về mặt kỹ thuật lập pháp quy định này đã và đang dẫn đến những cách hiểu khác nhau, kể cả trong công tác xét xử của Tòa án và điều đó không có lợi cho các chủ thể trong hợp đồng tín dụng trước những rủi ro pháp lý có thể xảy ra trong thi hành pháp luật.

Bởi khoản 2 Điều 91 cho phép tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận về lãi suất trong hợp đồng tín dụng trong giới hạn “theo quy định của pháp luật”. Đây là cách quy định theo quan điểm của nhiều chuyên gia là “lòng vòng”, vì “theo quy định của pháp luật” tức là vẫn có thể hiểu phải theo quy định của BLDS, trường hợp Ngân hàng Nhà nước ban hành thông tư, quyết định có quy định riêng về lãi suất khác với quy định của BLDS thì đâu là quy định ưu tiên áp dụng? Từ đó, rất nhiều tranh chấp liên quan đến vấn đề này, khi xét xử Tòa án đã căn cứ vào lãi suất quy định trong BLDS để giải quyết.

Quy định của luật cần hướng dẫn

Theo luật sự Phạm Thị Hồng Đào, Văn phòng luật sư Thạnh Hưng, Hiến pháp năm 2013 và BLDS năm  2015 về quyền dân sự chỉ có thể bị hạn chế bằng luật. Do vậy, cần sửa đổi khoản 2 Điều 91 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 để có cách hiểu thống nhất trong việc áp dụng pháp luật. Và, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể quy định: “Trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác” của BLDS năm 2015.


Xem thêm: Luật thay đổi bốn loại lãi suất

134. Đại diện BIDV trả lời thế nào với luật sư tại phiên tòa xử ông Phạm Công Danh?

Phần trả lời của bà Nguyễn Thị Phương, Giám đốc Ban pháp chế BIDV trong phiên toà xét xủ Phạm Công Danh dưới đây sẽ giúp chúng ta hiểu hơn về quy chế cho vay của ngân hàng với khách hàng (trước đây là Quy chế cho vay 1627 và nay là Thông tư 39/2016/TT-NHNN) và mối quan hệ giữa các quy định/quy trình nội bộ của BIDV với quy định của pháp luật.

H.Anh

Nguồn: Báo Dân Trí (Online) 13/01/2018

Chiều nay (13/1/2018), tại phiên tòa xét xử xử bị cáo Phạm Công Danh (sinh năm 1965, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng VNCB, tập đoàn Thiên Thanh, ông Trầm Bê (cựu Chủ tịch Hội đồng tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Sacombank) và 44 người khác về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, bà Nguyễn Thị Phương, Giám đốc Ban pháp chế Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã trả lời luật sư Nguyễn Huy Thiệp về một số vấn đề liên quan.

Luật sư Nguyễn Huy Thiệp: Đề nghị bà cho biết Quyết định 1627/2001 của NHNNVN có quy định về trình tự, thủ tục (nói chung là quy trình) cho vay đối với khách hàng tại tổ chức tín dụng không?

Bà Nguyễn Thị Phương – Giám đốc Ban Pháp chế, đại diện BIDV:  Quyết định 1627 quy định về nguyên tắc, điều kiện cho vay đối với khách hàng tại TCTD và tại Điều 28 Quyết định 1627 đã giao tổ chức tín dụng quy định về trình tự, thủ tục cho vay phù hợp với mô hình tổ chức, cách thức tổ chức quản trị, khả năng kiểm soát rủi ro và đặc điểm của từng nhóm khách hàng theo yêu cầu quản lý của từng tổ chức tín dụng.

Vậy BIDV ban hành các quy định, quy trình có tuân thủ các điều kiện cho vay theo quy định tại Điều 7 Quyết định 1627 của NHNNVN hay không?

Bà Nguyễn Thị Phương: Triển khai Luật các Tổ chức tín dụng, Quyết định 1627, BIDV đã ban hành Quy chế cho vay, quy trình cho vay. Ngoài ra, BIDV cũng có các văn bản hướng dẫn trình tự thủ tục, các sản phẩm tín dụng đặc thù cho từng phân khúc khách hàng, nhóm đối tượng khách hàng và yêu cầu, khả năng kiểm soát rủi ro trong từng thời kỳ của BIDV. Các quy định này vừa đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật (Luật TCTD, Quy định 1627 nay là Thông tư số 39/2016/TT-NHNN), vừa phù hợp với mô hình tổ chức quản lý và yêu cầu, khả năng kiểm soát rủi ro của BIDV, cũng như tạo điều kiện cho khách hàng và người dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng và các dịch vụ ngân hàng.

Bà cho biết việc Hội sở chính BIDV quyết định chủ trương cho vay đối với khách hàng, và chuyển xuống Chi nhánh thực hiện cho vay là theo quy trình đúng của BIDV hay quy trình ngược như đại diện Viện kiểm sát đã nêu tại phần thẩm vấn phiên tòa ngày hôm qua?

Bà Nguyễn Thị Phương: Cũng giống như các TCTD khác, hiện tại BIDV có 2 luồng tiếp cận giải quyết đề xuất của khách hàng, cụ thể: (i) Luồng thứ nhất: khách hàng đề xuất trực tiếp với Hội sở chính, Hội sở chính tiếp xúc giải quyết đề xuất của khách hàng, lập báo cáo đánh giá đề xuất, thẩm định, phê duyệt chủ trương cấp tín dụng và giao xuống Chi nhánh thực hiện gắn với những điều kiện thực hiện cụ thể. (ii) Luồng thứ hai: khách hàng quan hệ trực tiếp tại Chi nhánh, Chi nhánh trực tiếp thẩm định đề xuất, quyết định cho vay, nếu trường hợp vượt thẩm quyền cấp tín dụng của Chi nhánh (về thời hạn cho vay, số tiền cho vay), Chi nhánh sẽ trình về Hội sở chính để phê duyệt cấp tín dụng, sau đó giao lại Chi nhánh thực hiện cho vay.

Trên cơ sở các luồng công việc này, BIDV xây dựng hướng dẫn cụ thể cho các sản phẩm tín dụng theo từng nhóm khách hàng, đáp ứng yêu cầu quản trị rủi ro và nhu cầu vay vốn thực tế của khách hàng.

Đề nghị bà trình bày cụ thể việc cho vay đối với 12 Công ty theo gói sản phẩm 04 nhà thuộc quy trình nào?

Bà Nguyễn Thị Phương: BIDV đã cùng với các Ngân hàng thương mại khác báo cáo đề xuất NHNN xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách nhằm mục đích triển khai thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính Phủ để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và hỗ trợ thị trường, trong đó có xây dựng gói liên kết 4 nhà nhằm kết nối: Ngân hàng- Chủ đầu tư- Nhà thầu – Nhà cung cấp VLXD để thực hiện Chỉ thị số 06/CT-NHNN ngày 09/11/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình xây dựng/dự án bất động sản dở dang, thúc đẩy luân chuyển vốn, giải phóng hàng tồn kho (xi măng, sắt, thép…) và giảm bớt công nợ giữa Ngân hàng- Chủ đầu tư- Nhà thầu- Nhà cung cấp VLXD. Bên cạnh đó, trong điều kiện tăng trưởng tín dụng khó khăn, nguồn vốn khả dụng của BIDV đang dư thừa lớn gây lãng phí vốn, ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của ngân hàng nên chúng tôi thấy cần thiết phải mở rộng tìm kiếm khách hàng, cấp tín dụng.

Khi VNCB giới thiệu 12 khách hàng vay vốn, qua đánh giá ban đầu nhận thấy các khách hàng này có mục đích vay phù hợp với quy định của pháp luật, phù hợp với gói tín dụng 4 nhà, việc cho vay mang lại hiệu quả về kinh tế cho BIDV, góp phần giải quyết nhu cầu tăng trưởng tín dụng và các pháp nhân hoạt động tại địa bàn TP Hồ Chí Minh, nhu cầu vay ngắn hạn và theo đề nghị của các khách hàng được vay tại các chi nhánh trên địa bàn thành phố TP Hồ Chi Minh nên sau khi xem xét, Hội sở chính đã phê duyệt chủ trương cấp tín dụng và giao 4 chi nhánh trên địa bàn TP Hồ Chí Minh triển khai thực hiện cụ thể.

Cơ sở nào để Hội sở chính phê duyệt chủ trương cấp tín dụng cho 12 Công ty này?

Bà Nguyễn Thị Phương: Như tôi đã trình bày, trong bối cảnh đó, và sau khi nhận được hồ sơ ban đầu của khách hàng kèm theo văn bản giới thiệu của VNCB (Giấy đề nghị thu xếp tín dụng của 12 Công ty gửi BIDV v/v đề nghị thu xếp tín dụng để thu mua VLXD cung cấp cho các công trình, dự án; Hồ sơ pháp lý 12 công ty (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu, Điều lệ hoạt động của công ty);

Sau khi xem xét trên hồ sơ tài liệu nêu trên, Ban KHDN đánh giá: các khoản vay phù hợp với chủ trương chỉ đạo của Chính phủ, của Ngân hàng Nhà nước, của BIDV; Nhu cầu, mục đích vay vốn và điều kiện cơ bản của khách hàng phù hợp với quy chế cho vay 1627/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước; Các khoản vay đều được cam kết có bảo đảm bằng tài sản hợp pháp, hợp lệ với giá trị tài sản bảo đảm được cam kết lớn hơn giá trị khoản vay, khoản vay sẽ đem lại hiệu quả kinh tế cho BIDV…

Vì vậy, Ban KHDN đã có Tờ trình đề xuất đề nghị Ban Lãnh đạo phê duyệt chủ trương cho vay mua vật liệu xây dựng theo mô hình 4 nhà đối với 12 khách hàng; Sau khi được Lãnh đạo phụ trách phê duyệt, hồ sơ vay vốn và Tờ trình của Ban KHDN được chuyển đến Ban QLRR thẩm định nội dung theo quy trình.

Ban QLRR sau khi nghiên cứu hồ sơ, đánh giá thẩm định rủi ro đã soạn thảo Tờ trình đề xuất chủ trương đề nghị Ban Lãnh đạo phê duyệt. Trên cơ sở đó, Ban Lãnh đạo đã phê duyệt và Hội sở chính có văn bản thông báo phê duyệt chủ trương gửi chi nhánh với nội dung cụ thể: phê duyệt chủ trương cho vay mua VLXD theo mô hình 4 nhà đối với 12 Công ty với các nội dung: – Số tiền cho vay tối đa của từng Công ty: Từ 320 tỷ đến 460 tỷ đồng (chúng tôi nhấn mạnh đây là số tiền cho vay tối đa, không phải phê duyệt mức cụ thể);Thời hạn cho vay: Phù hợp với Hợp đồng bán vật liệu xây dựng ký với Chủ đầu tư/nhà thầu các dự án nhà ở, BOT nhưng tối đa không quá 12 tháng; Lãi suất cho vay: Theo quy định của BIDV trong từng thời k; Tài sản bảo đảm:+ Chi nhánh yêu cầu Công ty thế chấp các tài sản là bất động sản của doanh nghiệp hoặc của bên thứ ba theo đúng quy định của BIDV.

+ Trong trường hợp tài sản bảo đảm là bất động sản nêu trên không đủ để bảo đảm tối thiểu 100% dư nợ vay, Chi nhánh bổ sung biện pháp bảo đảm là phong tỏa tiền gửi của doanh nghiệp hoặc bên thứ ba tại BIDV để bảo đảm cho khoản vay. Trường hợp doanh nghiệp không trả nợ vay đúng hạn, BIDV có quyền tự động thu nợ từ tài khoản tiền gửi đã phong tỏa tại BIDV. Trong mọi trường hợp, giá trị quy đổi của tài sản thế chấp + tiền gửi phong tỏa luôn lớn hơn hoặc bằng 100% dư nợ vay tại BIDV.+ Chi nhánh phối hợp với Công ty hoàn thiện thủ tục thế chấp, phong tỏa tiền gửi tại BIDV trước khi thực hiện giải ngân. Giao Chi nhánh thực hiện tiếp nhận hồ sơ vay vốn, thẩm định khách hàng, phương án kinh doanh, xem xét quyết định cấp tín dụng, đảm bảo thu đủ nợ gốc và lãi.

Việc thực hiện cấp tín dụng tại các Chi nhánh được thực hiện như thế nào?

Bà Nguyễn Thị Phương: Qua công tác kiểm tra, chúng tôi thấy các Chi nhánh đã thực hiện cấp tín dụng cho các khách hàng theo quy định về trình tự, thủ tục về cấp tín dụng theo quy định và chủ trương cấp tín dụng đã được phê duyệt tại các văn bản ủy nhiệm của Hội sở chính (số tiền cho vay tối đa, thời hạn vay, lãi suất, tài sản đảm bảo…), cụ thể: Các chi nhánh đã yêu cầu khách hàng cung cấp các hồ sơ vay vốn theo quy định: Giấy đề nghị vay vốn; Phương án kinh doanh của các Công ty; Các hợp đồng mua bán hàng hóa, Hồ sơ pháp lý và tài chính năm 2012 của 12 Công ty gửi các Chi nhánh (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu, điều lệ hoạt động của công ty, báo cáo tài chính năm 2012…), hồ sơ tài sản bảo đảm.

Các chi nhánh đã thực hiện đầy đủ trình tự các bước theo quy định từ đề xuất, thẩm định và thông qua Hội đồng tín dụng cơ sở xem xét thống nhất quyết định cho vay;

Các Chi nhánh đã thực hiện đầy đủ việc yêu cầu khách hàng và bên thứ ba cầm cố và thế chấp tại sản (100% các khoản vay có tài sản bảo đảm); đã thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm theo đúng quy định;
Đã giải ngân và chuyển tiền theo đề nghị của các công ty, đúng chỉ dẫn trong các hợp đồng kinh tế do khách hàng cung cấp;

Đã thực hiện kiểm tra việc sử dụng vốn vay của khách hàng; khi phát hiện khách hàng không thực hiện đúng cam kết, đã yêu cầu khách hàng trả nợ trước hạn và thực tế các Chi nhánh đã thu đầy đủ nợ gốc và lãi của các khách hàng. Và tôi xin nói rõ thêm, tất cả các khoản vay tại BIDV đều được các doanh nghiệp tự trả bằng tiền trên tài khoản của từng doanh nghiệp.

Trong các điều kiện cho vay theo quyết định 1627 có quy định phải có Phiếu điều tra thông tin khách hàng không?

Bà Nguyễn Thị Phương: Đây là quy định nội bộ của BIDV, không phải là điều kiện cho vay theo Quyết định 1627